Informacje bieżące

 

 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKIz dnia 26 marca 2021r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przedszkole na wniosek Rodziców organizuje zajęcia dla dzieci, których Rodzice:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)wykonują działania ratownicze,

f)są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wniosek dostępny jest u dyrektora przedszkola.

 

 

Placówka będzie czynna w godzinach 7.30- 16.00.

 

Przedszkole  będzie prowadziło dla naszych Przedszkolaków codziennie nauczanie zdalne na platformie ZOOM.

zajęcia online gr. Jagódki godz. 10.30,

zajęcia gr. Poziomki godz. 10.00,

zajęcia gr. Jeżyki godz. 10.00.

 

 

 

 

 

Zapisy do przedszkola

Od 12 kwietnia 2021 roku rozpoczynamy rekrutację na kolejny rok przedszkolny 2021/2022.

Jeżeli planujecie Państwo pozostawienie swojego dziecka na kolejny rok szkolny w naszym przedszkolu, prosimy o podpisanie umowy oraz

wpłatę wpisowego do 7 maja 2021r.

 

 

 Rozstrzygnięcie konkursu Ogólnopolskiego ,,Przedszkolak w świecie wartości"

Nasze przedszkole zorganizowało Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. ,,Przedszkolak w świecie wartości". Uczestnicy mieli za zadanie wykonać dowolną techniką plakat na temat wartości. Na konkurs wpłyneły prace z całej Polski. Uczestnicy wykazali się niesamowitą kreatywnością, pomysłowością i zmysłem estetycznym. Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie :)

Wyniki i galeria zostaną opublikowane jak tylko wrócimy do przedszkola 

 

 

 

koziolek

 p1

 

 

 

p2

W roku szkolny 2020/2021 nasze przedszkole będzie realizowało nastepujące projekty ogólnopolskie:

- „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, budzenie zaciekawienia książką przez zabawę, piosenki, twórczość plastyczną

- ,,Zabawa sztuką” – zachęcanie dzieci do aktywności twórczej w procesie zabawy, zapoznanie z wybranymi dziełami sztuki i ich twórcami, wspomaganie rozwoju dzieci

-,,Idź ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” – wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacenie wiedzy ogólnej o świecie.

 

Do powyższych projektów będziemy Rodziców zapraszać do współpracy

 

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.